Thay đổi đăng ký kinh doanh

9 nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên chi tiết và rõ ràng ở đây. Liên hệ Tư vân Phước Linh để được tư vấn miễn phí thay đỏi đăng ký giấy phép kinh doanh

Ngày đăng: 30-09-2015

2627 lượt xem

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;

3- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành ngh;

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN VỀ TPHCM

I. Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

1- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

3- Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký);

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

8- Thông báo thay đổi thay đổi đăng ký kinh doanh thông tin đăng ký thuế;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRONG PHẠM VI TPHCM

I. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) ;

3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

4- Thông báo THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH thông tin đăng ký thuế;

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

 

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) ;

3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ


THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I. Thành phần hồ sơ

1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) ;

3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

 

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Do chuyển nhượng/tặng cho toàn bộ phần vốn điều lệ cho một cá nhân/ tổ chức)


1- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh chủ sở hữu công ty;

2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:

2.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2.2- Chủ sở hữu là tổ chức:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền.

3- Điều lệ sửa đổi, bổ sung thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty;

4- Hợp đồng chuyển nhượng/ tặng cho và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho vốn;

5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

 

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (Do thừa kế)

I. Thành phần hồ sơ;

1.- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký ;

2.- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:

2.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

2.2- Chủ sở hữu là tổ chức:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế);

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền.

4- Bản sao Giấy chứng tử của chủ sở hữu cũ;

3- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký ;

6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.;

5- Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

 

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN HOẶC TRỌNG TÀI

I. Thành phần hồ sơ;

1. Giấy đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh;

2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập;

3- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành;

4- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

5- Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ

 

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ  KINH DOANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

I. Thành phần hồ sơ;

1- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật (do chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ký) ;

3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty:

3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy phép lao động và hộ chiếu;

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu công ty ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

6- Bìa hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

7 Mục lục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ;
 

II. Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 01 bộ
 

Tìm hiểu thêm: 

>>  Loại hình doanh nghiệp Click vào đây >> Các loại hình doanh nghiệp<<

 

>>  Ngành nghề kinh doanh Click vào đây >> Ngành nghề kinh doanh<<

 

>> Biểu mẫu Click vào đây >> Biểu mẫu<< 

 

>> Vốn điều lệ Click vào đây >>Vốn điều lệ<<

 

>> Tên công ty Click vào đây >> Tên doanh nghiệp<<

 

 

BẠN CẦN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GỌI:

 

0918.151.166  hoặc 0913.156.831  

 

Chúng tôi sẽ nhận hồ sơ tận nơi, báo cáo thuế miễn phí 3 tháng đầu tiên!

 

Hãy đến ngay với Chúng tôi để được thực hiện dịch vụ Đăng ký kinh doanh thành lập công ty giá rẻ bất ngờ với chất lượng hoàn hảo, uy tín và được tư vấn miễn phí.

Tham khảo thêm các bài viết về thủ tục thành lập công ty vui lòng click:
 

>> http://www.dangkygiayphepkinhdoanh.net <<

 

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 320 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group