Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh công ty cổ phần tại tphcm

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh công ty cổ phần tại tphcm như thay đổi ngành, nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi địa diện pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập

Ngày đăng: 21-03-2014

2939 lượt xem

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN

I. Thành phần hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
3- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
4- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
8- Mục lục hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN VỀ TPHCM

A. Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính
1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Danh sách cổ đông sáng lập;
3- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
4- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế;
5- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ;
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
10- Mục lục hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
B. Số lượng hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 01 bộ

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG PHẠM VI TPHCM

I. Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi tphcm

1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông ;
5- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
7- Bìa hồ sơ hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi tphcm (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
A. Thành phần hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

1- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
4- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp;
7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh công ty cổ phần tại tphcm

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh công ty cổ phần tại tphcm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
A. Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:
1-  Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty .
3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
4- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;
5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ.
II.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:
1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký;
2- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
3- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
4- Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
5- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
A. Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký);
(Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị  đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty);
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:
3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
3.2-  Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
4- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
5- Quyết định bằng văn bản  và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;
B. Số lượng hồ sơ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần: 01 bộ

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh công ty cổ phần tại tphcm

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh công ty cổ phần tại tphcm
 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
A. Thành phần hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần

I.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp
1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. 
3- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi ;
4- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần;
5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
6- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
7- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:
7.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
7.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
7.3- Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
-  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 6.1 và 6.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (Tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
(Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Mục lục hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần;
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
B.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn theo khoản 3 điều 84 Luật Doanh nghiệp
1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. 
3- Quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông (do chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
4- Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty;
5- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi ;
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:
7.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
7.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
7.3- Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
-  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 6.1 và 6.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (Tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
(Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
10- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

A. Thành phần hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án

1. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, trụ sở, vốn…) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập;
3- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
B. Số lượng hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án: 01 bộ


Nguồn: http://www.dangkygiayphepkinhdoanh.net

 


Thông tin liên hệ: HOTLINE: 0918.151.166      ĐT: 0913.156.831  Chúng tôi có nhận hồ sơ tận nơi!

EMAIL: nguyenqdanh@yahoo.com; nhothuy2002@yahoo.com

 

Website: www.phuoclinh.netwww.dangkygiayphepkinhdoanh.net  

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 320 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group