Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia công ty

Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia công ty tại TP. HCM

Ngày đăng: 19-03-2014

3362 lượt xem

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN CƠ SỞ CHIA CÔNG TY
 

I. Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở chia công ty.

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Danh sách cổ đông sáng lập;
3- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập);
4- Quyết định chia công ty (có nội dung theo quy định tại Điều 150 Luật doanh nghiệp);
5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
5.2-  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
6- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
7- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
8- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
9- Bìa hồ sơ.
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở chia công ty .
11- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 

II. Số lượng hồ sơ đăng ký giấy phép: 01 bộ


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN CƠ SỞ TÁCH CÔNG TY

I. Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở tách công ty

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Danh sách cổ đông sáng lập;
3- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập);
4- Quyết định tách công ty (có nội dung theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp);
5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
5.2-  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
6- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
7- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
8- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
11- Mục lục hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở tách công ty (ghi theo thứ tự trên);

 

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN CƠ SỞ HỢP NHẤT

I. Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất công ty

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Danh sách cổ đông sáng lập;
3- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập);
4- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
5.2-  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
6- Hợp đồng hợp nhất (tham khảo Điều 152 Luật doanh nghiệp);
7- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất công ty.
10- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Đăng ký giấy phép thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia công ty

Đăng ký giấy phép thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia công ty
 

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

I. Thành phần hồ sơ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ công ty tnhh hai thành viên trở lên

1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);

2- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (có chữ ký của các thành viên dự họp) ;
3- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (do Chủ tịch hội đồng
4- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư ;
5- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:
7.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
7.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người đại diện pháp luật.
7.3- Cổ đông là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại 96 Luật Doanh nghiệp).
8- Mục lục hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ công ty tnhh hai thành viên trở lên.
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ .

 

B. Số lượng hồ sơ đăng ký giấy phép thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ công ty tnhh hai thành viên trở lên: 01 bộ

 

Nguồn: http://www.dangkygiayphepkinhdoanh.net

 


Thông tin liên hệ: HOTLINE: 0918.151.166      ĐT: 0913.156.831  Chúng tôi có nhận hồ sơ tận nơi!

EMAIL: nguyenqdanh@yahoo.com; nhothuy2002@yahoo.com
 

Website: www.phuoclinh.netwww.dangkygiayphepkinhdoanh.net  

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 320 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group