Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ngày đăng: 28-09-2015

2811 lượt xem

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

I. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

4. Danh sách thành viên;

5. Điều lệ đã sửa đổi của Công ty (đối với trường hợp chuyển tỉnh)

6. Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doanh;

7. Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

8- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh;

9- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

II. Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

1.-  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2.- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nêu rõ thay đổi điều lệ công ty;

3 - Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định;

4.- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

5. Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doanh;

6. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

7- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

8- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

 

IV. Đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ Công ty:

1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2 - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

3.- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

4 - Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ);

5 - Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

6. Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doanh;

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

8- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

9- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

III. Hồ sơ đăng ký kinh doanh thay đổi tên Công ty:

1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2 - Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

3 - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

4 - Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doan;

5- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

6- Giấy phép kinh doanh bản chính;

8- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

9- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

V. Hồ sơ đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2 - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3 - Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

4 - Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

5. Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doanh;

6. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

7- Giấy phép kinh doanh bản chính;

8- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

9- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

VI. Đăng ký kinh doanh thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên:

a)- Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2 - Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới.

3. - Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới.

4 - Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào Công ty;

5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân

5.1- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

5.2- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

5.3- Thành viên mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

- Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

6. Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doanh;

7.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

8- Giấy phép kinh doanh bản chính;

9- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

10- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

11- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

b).  Trường hợp Đăng ký kinh doanh thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

1 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

2 - Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty.

3- Danh sách thành viên;

4- Bổ sung cập nhật số điện thoại nội dung đăng ký kinh doanh;

5- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế;

7- Giấy phép kinh doanh bản chính;

8- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

9- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

c).Trường hợp Đăng ký kinh doanh thay đổi thành viên do thừa kế:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

2. Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế;

3.  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người nhận thừa kế:

3.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

3.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

5- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh.

6- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

8- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh  tiếp nhận thành viên mới;

9- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới;

10- Danh sách các thành viên còn lại của Công ty.

III. Đăng ký kinh doanh thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định Luật Doanh nghiệp:

1- Thông báo thay đổi thành viên;

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; 

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp huy động người khác không phải là thành viên công ty góp đủ số vốn chưa góp):

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

4.3- Thành viên mới là tổ chức:

- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1và 4.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng;

- Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

5- Danh sách các thành viên công ty;

6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

7- Thông báo kết quả tiến độ góp vốn hoặc bản sao, có xác nhận của công ty; giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên;

8- Bìa hồ sơ đăng ký kinh doanh;

9- Mục lục hồ sơ đăng ký kinh doanh;

10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;

Tìm hiểu thêm: 

>>  Loại hình doanh nghiệp Click vào đây >> Các loại hình doanh nghiệp<<

 

>>  Ngành nghề kinh doanh Click vào đây >> Ngành nghề kinh doanh<<

 

>> Biểu mẫu Click vào đây >> Biểu mẫu<< 

 

>> Vốn điều lệ Click vào đây >>Vốn điều lệ<<

 

>> Tên công ty Click vào đây >> Tên doanh nghiệp<<

 

 

BẠN CẦN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH GỌI:

 

0918.151.166  hoặc 0913.156.831  

 

Chúng tôi sẽ nhận hồ sơ tận nơi, báo cáo thuế miễn phí 3 tháng đầu tiên!

 

Hãy đến ngay với Chúng tôi để được thực hiện dịch vụ Đăng ký kinh doanh thành lập công ty giá rẻ bất ngờ với chất lượng hoàn hảo, uy tín và được tư vấn miễn phí.

 

Tham khảo thêm các bài viết về thủ tục thành lập công ty vui lòng click:

>> http://www.dangkygiayphepkinhdoanh.net <<

bình luận (2)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader
Hoạt động gần đây
Liên kết website
Quảng cáo

CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN

PHƯỚC LINH

Địa chỉ: 94/41/1E Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM

VPĐD: 320 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

CHUYÊN THỰC HIỆN:

ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

              HOTLINE:

0913.156.831 or 0918.151.166

Email: tuvanphuoclinh@gmail.com

luatsunguyenthuthuy@gmail.com

© Bản quyền thuộc về dangkygiayphepkinhdoanh.net - Powered by IM Group